Overgewicht

Overgewicht in Nederland

Er wordt gesproken van overgewicht bij een BMI (body mass index) van 25 of hoger.

In Nederland heeft rond de 50% van de mensen last van overgewicht en daarmee is overgewicht en/of de gevolgen ervan een van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van dit moment.

Overgewicht komt, volgens onderzoeken, in Nederland vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, bij vrouwen echter komt weer vaker ernstig overgewicht voor. Er wordt gesproken van ernstig overgewicht bij een BMI van 30 of hoger. Ook bij kinderen is overgewicht heden ten dage een niet te onderschatten probleem.  Uit onderzoek blijkt dat kinderen met overgewicht meer kans hebben op latere leeftijd ook te zwaar te zijn en ook krijgen steeds meer kinderen te maken met diabetes type 2 waarvan de belangrijkste oorzaak overgewicht lijkt te zijn.

Verkeerde eetgewoonten en te weinig lichaamsbeweging

De belangrijkste oorzaken van overgewicht zijn verkeerde eetgewoonten vaak in combinatie met te weinig lichaamsbeweging. Naast deze oorzaken die we ogenschijnlijk zelf eenvoudig zouden kunnen beïnvloeden zijn er natuurlijk ook oorzaken die lastiger of misschien wel niet te beïnvloeden zijn, bijvoorbeeld; Psychische oorzaken, erfelijke oorzaken of geneesmiddelen met als bijwerking gewichtsvermeerdering.

In vergelijking met andere EU-landen is het probleem van mensen met ernstig overgewicht in Nederland relatief minder ernstig. Net als in Nederland komt overgewicht in alle Europese landen meer voor bij mannen dan bij vrouwen en komt ernstig overgewicht in de meeste landen net als in Nederland meer voor bij vrouwen. Overgewicht bij kinderen komt met name in de Zuid-Europese landen vaker voor dan in Nederland.

Convenant Gezond Gewicht

In Nederland is de overheid al een aantal jaren bezig een landelijk beleid neer te zetten in de strijd tegen overgewicht. Hierbij zijn niet alleen volwassenen de doelgroep maar moet ook het percentage kinderen met overgewicht teruggedrongen worden. Verschillende instanties zijn hier dan ook bij betrokken.  In de strijd tegen overgewicht werd in 2005 hiervoor het Convenant Overgewicht in het leven geroepen. Helaas moest in 2009 vastgesteld worden dat ondanks alle goede bedoelingen het probleem van overgewicht geen halt was toegeroepen. Sterker nog het probleem was alleen maar groter geworden. Daarom is toen besloten het oude Convenant een vervolg te geven met het nieuwe Convenant Gezond Gewicht. Een van de doelstellingen van het Convenant Gezond Gewicht is het vergroten van de bewustwording van de gezondheidsrisico’s van overgewicht. Met dit unieke samenwerkingsverband tussen overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties blijft de overheid strijden tegen het probleem van overgewicht.

TNO levert hierbij een bijdrage door tot 2014 het beweeg- en eetgedrag van de Nederlandse bevolking te blijven volgen en hier jaarlijks een rapportage van aan te leveren. De eerste rapportage is in maart 2011 verschenen, dit is de zogenaamde nulmeting. Een van de conclusies uit dit rapport is dat zowel kinderen, jongeren als volwassenen niet voldoen aan de gezondheidskundige normen die gelden voor voeding en bewegen waardoor ze op termijn onnodig grote gezondheidsrisico’s lopen.

Dit sluit feitelijk weer aan bij wat we eigenlijk al wisten; Het probleem van overgewicht is voor een groot deel een probleem van verkeerd eetgedrag in combinatie met onvoldoende beweging.

Kortom; met meer groente en fruit, wat vaker de trap te pakken in plaats van de lift, op de fiets te stappen in plaats van in de auto komen we al een heel eind.

Add Comment

Click here to post a comment